POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES


Sklep internetowy Elite Puppy działający pod adresem Strony www.elitepuppy.pl dokłada wszelkich 
starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji
oraz danych osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz
w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Korzystanie ze Strony internetowej oraz Sklepu internetowego pod nazwą Elite Puppy pod
adresem www.elitepuppy.pl oznacza akceptację przedstawionych warunków POLITYKI PRYWATNOŚCI i POLITYKI COOKIES. § 1 Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony
danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii
pojawiających się̨ na Stronie elitepuppy.pl oraz w Sklepie internetowym Elite Puppy.
§ 2 KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Administratorami strony oraz danych osobowych przekazywanych w jej ramach są wspólnicy
spółki cywilnej działającej pod firmą Wiktorija Muzyczuk-Pipka Fortuna Group, ul.Zorzy 24,
NIP 5361785433, adres e-mail: elitepuppy.shop@gmail.com, tel. +48 731198860.
§ 3 ZABEZPIECZENIE DANYCH
Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie
z procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza dane Użytkowników przy
użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów
prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie
danych osobowych przed ich utratą, naruszeniem integralności danych oraz dostępem osób
nieupoważnionych. Dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym udostępniono lub powierzono
przetwarzanie danych na podstawie przepisu prawnego lub umowy.
§ 4
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Przyczyną zmian mogą̨ być́ rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym
prawie czy też rozwój strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora.
Aktualizacja Polityki zostanie oznaczona na stronie. § 5 CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy sprzedaż towarów lub usług,
której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed jak i również po zawarciu umowy, w tym:
serwis posprzedażowy, świadczenie usług drogą elektroniczną, obsługa różnych
zgłoszeń i reklamacji, newsletter, informacja o dostępności produktu, ofercie,
a także bieżący kontakt z Państwem w powyższym zakresie. Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących
celach i podstawach prawnych: wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty na prośbę
Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania
umowy lub podjęcie działań na żądanie); wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie internetowym lub pozostałych produktów
i usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa); rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa); ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); udzielenia rabatu, informowania o promocjach, ofertach Administratora lub podmiotów z
nim współpracujących— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda); kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć
wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony
interes administratora); wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a RODO (zgoda); analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy
korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics,
Piksel Facebooka — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony
interes administratora); zarządzania Stroną internetową Administratora— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora); badania satysfakcji z oferowanych usług, zarządzanie kontaktem z Użytkownikiem —
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora polegający na przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego) oraz
na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; obsługi fanpage pod nazwa elitepuppy na Facebooku, konta pod nazwą elitepuppy.club na
Instagramie i wchodzenia w interakcje z użytkownikami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz
ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora), marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta własnych produktów lub usług lub polecanych
produktów podmiotów partnerskich - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony
interes administratora).
§ 6
Podanie danych zawartych w formularzy kontaktowym jest dobrowolne, lecz konieczne i niezbędne
dla dokonania zakupu w sklepie, zapisania się do newslettera oraz powiadomień.
§ 7 OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep Internetowy może przechowywać Państwa dane
osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, do których są wykorzystywane.
Tym samym Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zawartej
z Państwem umowy, natomiast po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia
roszczeń wynikających z zawartych z Państwem umów oraz okres, przez który administrator
obowiązany jest do realizacji obowiązków prawnych w tym przechowywać dokumenty księgowe
wystawione w związku z dokonanymi przez Państwo zakupami.
§ 8
Dane Użytkownika będą przekazywane do innych podmiotów z którymi łączą nas umowy powierzenia
danych osobowych oraz którym udostępniamy dane na podstawie obowiązujących przepisów w tym
podwykonawcy, banki realizujące płatności, firmy kurierskie, Poczta Polska, podmioty zajmujące
się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla Administratora, podmioty świadczące usługi
w zakresie obsługi i wsparcia systemów teleinformatycznych, dostawcy oprogramowania,
poczty elektronicznej, firmy obsługujące system mailingowy, podmioty świadczące usługi
marketingowe, księgowe, prawne i informatyczne. Ponadto podane przez Państwa informacje
mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące
przepisy prawa.
§ 9
W Sklepie stosowane jest profilowanie. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub
prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu m.in. poprzez dodanie konkretnego produktu
do koszyka, przeglądanie strony konkretnego produktu w Sklepie, czy też poprzez analizę
historii dokonanych zakupów w Sklepie. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z
profilowania do celów marketingu bezpośredniego. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie
może być m.in. przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który
może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby. Każda osoba podejmuje swobodnie
decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanej propozycji. Każdy Użytkownik Sklepu ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby
ono negatywny wpływ jego na prawa i obowiązki.
§ 10 PRAWA UŻYTKOWNIKÓW Przysługują Państwu następujące uprawnienia w zakresie przetwarzania danych: prawo uzyskania informacji jakie Państwa dane osobowe przechowujemy oraz dostępu do nich, prawo sprostowania i uzupełnienia Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niepełne,
prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu dalszego
ich przechowywania, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, w przypadku gdy
kwestionują Państwo nasze prawo do ich wykorzystania, prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu Administratora , prawo do żądania przeniesienia Państwa danych osobowych do innego administratora,
jeśli jest to technicznie możliwe (na zasadach określonych w art. 20 RODO), prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych prawo do bycia zapomnianym , jeśli dalsze przetwarzanie danych nie będzie przewidziane przez
aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Administrator informuje, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu
do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym czasie
cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora na adres e-mail
elitepuppy.shop@gmail.com. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni
od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba że uzasadnione będzie wydłużenie tego
terminu zgodnie z RODO.
§ 11 PLIKI COOKIES
Od momentu połączenia się Użytkownika z serwisem zaczynamy wykorzystywać pliki cookies.
Są to to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze) Użytkownika
strony internetowej w czasie, którym z niej korzysta. Ich celem jest zapamiętywanie preferencji
użytkownika oraz zbieranie informacji statystycznych odnośnie wykorzystywania witryny
internetowej. Na stronie elitepuppy.pl wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie: Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania serwisu - odpowiedzialne za prawidłowe działanie
kluczowych procesów serwisu, w szczególności procesu składania zamówienia - są odpowiedzialne
za zapamiętywanie produktów, które zostały umieszczone w koszyku użytkownika, utrzymywanie
statusu zalogowania przez użytkownika podczas przechodzenia na kolejne strony witryny.
Zablokowanie tych plików cookie może wpłynąć negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie strony. Funkcjonalne pliki cookies – zachowują wybrane przez użytkownika ustawienia i pozwalają na
personalizację interface’u, np. zapamiętywanie danych wpisanych do formularza podczas
przechodzenia pomiędzy stronami witryny, wersję językową strony, wygląd strony. Pliki cookies służące do analityki internetowej - pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób
odwiedzający korzystają z serwisu, dzięki czemu możliwe jest poprawienie funkcjonowania
sklepu internetowego. Za ich pomocą zbierane są na przykład informacje o tym, które strony
są najczęściej odwiedzane przez naszych klientów, skąd trafiają oni na naszą stronę, które
funkcjonalności strony są przez nich najczęściej wybierane. Wykorzystywane są do takich
działań jak monitorowanie i prowadzenie statystyk wykorzystania naszej strony, rozpoznawanie
i eliminowanie błędów na naszej stronie, sprawdzanie skuteczności reklam i praca nad tym,
aby były odpowiednio dobierane, testowanie funkcjonalności i układów naszej strony.

Sklep wykorzystuje też Google Analytics. Uzyskuje takie dane jak źródła i medium pozyskania
odwiedzjących Sklep oraz sposób ich zachowania na stronie, informacje na temat urządzeń i
przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane
demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania. Działania podejmowane w ramach korzystania
z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora
polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie
usług Administratora i optymalizację Strony. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu. „Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Sklep wykorzystuje powiadomienia typu „web push”, z poziomu przeglądarki w celu lepszej
komunikacji z Użytkownikiem oraz szybszego przekazywania mu treści czy ofert. Sklep umożliwia
wyrażenie zgody na otrzymywanie powiadomień typu „web push” z poziomu przeglądarki Użytkownika. Podczas pierwszego wejścia na Stronę Użytkownik musi wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne,
możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony.
Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić
– opuść Stronę. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć
pliki cookies. W zakładce „pomoc” w przeglądarce Użytkownika znajdują się niezbędne informacje. W każdym wypadku użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć
stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.
Zablokowanie plików cookie może wpłynąć na poprawne funkcjonowanie niektórych procesów na
stronie oraz dostosowanie jej do preferencji użytkownika. Obok plików cookies Sklep Internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez
administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika.
Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki
internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.
Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być
również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
§12 Na stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one
otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada
za treści przekazywane przez te strony. §13 W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie: Komputera, laptopa lub innego Urządzenia z dostępem do internetu; Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail; Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlenie stron www; Oprogramowania umożliwiającego odczyt treści w przedstawionych formatach np. pdf, video, mp3,
mp4. §14
Korzystanie ze Strony wiąże się̨ z przesyłaniem zapytań́ do serwera, na którym przechowywana
jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi
obejmują̨ m.in. adres IP Użytkownika, datę̨ i czas serwera, informacje o przeglądarce
internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i
przechowywane są na serwerze. Logi serwera służą̨ do administrowania Stroną, a ich treść́
nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania
serwerem. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji
Użytkownika.
§15
Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad czy wskazówek specjalistycznych
(np. edukacyjnych) i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli Użytkownik
chce uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, powinien skontaktować się z osobą uprawnioną do
udzielania takich porad lub z Administratorem na podane dane kontaktowe. Administrator
nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy
zaniechań podejmowanych na ich podstawie. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych
osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, inne materiały, itp.). Administrator nie
wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub w części bez jego wyraźnej,
uprzedniej zgody. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie treści
udostępnionych przez Administratora stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić
odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator może także domagać się stosownego
odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie w
sposób niezgodny z prawem. Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.

1. Informacja o plikach cookies

a. Serwis korzysta z plików cookies. b. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. c. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. d. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 2. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie
Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
a. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";

b. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne
blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:


Edge

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Urządzenia mobilne

Android

Safari (iOS)

Windows Phone

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony www. Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.